B-AIM – Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Garant:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Forma výučby:
denná prezenčná
Dĺžka štúdia:
3 years
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS